Rewitalizacja podwórka przy Wandy

Drugi etap rewitalizacji podwórka w kwadracie Wandy, Powstańców Śląskich, Hallera, Krakusa również ma opóźnienia głównie spowodowane przez problemy z wyłonieniem wykonawcy, gdyż potrzeba było zorganizować dwa przetargi w celu wyłonienia wykonawcy.

Z informacji Zarządu Zasobu Komunalnego wynika że przewidywany koniec prac powinien nastąpić w grudniu 2018 roku.

Opis Zakresu i Sposobu wykonania robót budowlanych.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis projektowanych robót - nie wymagających pozwolenia na budowę - związanych z wykonaniem przebudowy nawierzchni pod drogę i miejsca parkingowe, uzupełnieniem projektu o ogrodzenie placu zabaw, oświetlenie podwórka, budową ścieżki prowadzącej do miejsca gromadzenia odpadów, zielenią towarzyszącą i elementami małej architektury na fragmencie dz. nr 100/5, AM-34, obręb Południe we Wrocławiu/

Teren opracowania stanowi obszar ograniczony kwartałem budynków wielorodzinnych w obrębie ulic: Wandy, Powstańców Śląskich, Hallera, Krakusa i jest to drugi etap zagospodarowania terenu w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.

Ze względu na ograniczone środki inwestycyjne, projekt obejmuje zdegradowaną część podwórka, która znajduje się w najgorszym stanie technicznym, tj wymiana nawierzchni miejsc postojowych, oświetlenie centralnej części oraz nowe nasadzenia zieleni.

Wnętrze podwórzowe stanowiące teren opracowania kwartału składającego się z budynków wielorodzinnych o wysokości ok. 4-5 kondygnacji. Na podwórze doprowadzone są trzy wjazdy, z czego jeden o wysokości 3,9 m który spełnia wymagania dotyczące dostosowania dla potrzeb pojazdów komunalnych oraz straży pożarnej. 

Przy budynkach znajdują się przedogródki, a następnie droga o szerokości 3m, która stanowi dojście do budynków mieszkalnych oraz dojazd dla samochodów osobowych. Wjazd od ulicy Hallera stanowi drogę dla pojazdów służb komunalnych umożliwiającą dostęp do śmietników.  W centralnej części podwórka, na osobnej działce znajdują się murowane garaże oraz zrealizowana w ramach WBO 2016 rewitalizacja części podwórka, w której zakres wchodziło wybudowanie placu zabaw dla dzieci, siłowni terenowej wraz z nowymi nasadzeniami, a także remont północnego odcinka drogi wraz z kanalizacją deszczową oraz utwardzonymi miejscami pod kontenery na odpady komunalne.

W wschodniej części wnętrza podwórzowego znajduje się nieformalny parking o nawierzchni gruntowej, który jest rozjeżdżony przez samochody Przez teren nieformalnego parkingu prowadzi wąski i zniszczony chodnik pieszy, który stanowi dojście do placu zabaw i kontenerów na odpady.

Opis rozwiązania:

Zaprojektowane tereny obejmują budowę zespołu miejsc postojowych wraz z dwoma miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych na utwardzonej nawierzchni, częściowo przepuszczalnej, tj. płyty ażurowe, meba, budowę ogrodzenia placu zabaw dla dzieci w celu poprawy bezpieczeństwa oraz ograniczenia dostępu dla psó na terenie placu, Projekt przewiduje również nasadzenia oraz prace związane z pielęgnacją istniejącej zieleni.

Projekt placu manewrowego obejmuje również podłączenie odwodnienia projektowanego do wykonania odwodnienia w ramach I etapu rewitalizacji podwórka oraz przyłączeniem do sieci kanalizacyjnej, zgodnie z warunkami odbioru ścieków opadowy i roztopowych oraz dostosowaniem rozwiązania tak, aby umożliwić podłączenie pozostałych odcinków drogi w części zachodniej i południowej podwórza w przyszłości.

Plac przeznaczony na parkin dla mieszkańców (w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych) stanowić będzie nawierzchnia z kostki betonowej w części centralnej z wyprofilowanym spadkiem w kierunku studzienek odwadniających, a pozostałe części placu stanowić będą płyty ażurowe mające na celu spowolnić odpływ wód opadowych do gruntu.

W narożniku przy garażach przewidziano usytuowanie "trejażu" z dwóch przęseł ogrodzenia panelowego i nasadzenie przy nim pnączy, które zamaskują ściany garaży.

Inwestycja przewiduje podział na 5 stref:

1. Plac postojowo-manewrowy- stanowi nawierzchnia z płyt ażurowych i kostki betonowej odpowiednio wyprofilowanego w kierunku osi drogi, tak aby utworzyć "rynsztok" odprowadzający wody opadowe do wpustów.

2. Ścieżki piesze - znajdują się w części północnej podwórza o nawierzchni mineralnej utwardzonej i stanowią dojście do miejsc romadzenia odpadów oraz w części wschodniej podwórza znajduje się chodnik z kostki betonowej, który prowadzi do budynków od strony ul. Powstańców Śląskich.

3. Oświetlenie - zgodnie z warunkami technicznymi TAURON dystrybucja, ze złącza kablowego ZK1b w budynku przy ul Hallera 3, w postaci okablowania i dwóch lamp parkowych, z możliwością dołączenia dwóch lamp przy realizacji kolejnego etapu rewitalizacji podwórza.

4. Odwodnienie - na terenie opracowania stanowi system rur i studni kanalizacyjnych odprowadzających wody opadowe do istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej wraz z przyłączenie do sieci kanalizacyjnej.

5.Zieleń - projekt obejmuje nowe nasadzenia drzew i krzewów w miejscach, które umożliwiają prowadzenie kolejnych bezpiecznych etapów rewitalizacji podwórka.

2. Rodzaje robót:

  • roboty rozbiórkowe - rozbiórka istniejącej nawierzchni w części południowej
  • roboty ziemne - korytowanie pod nawierzchnie i wykopy pod słupy oświetleniowe i kable.
  • roboty budowlane związane z wykonaniem nawierzchni mineralnej, z kostki betonowej oraz płyt ażurowych
  • roboty budowlane związane z wykonaniem podbudów oraz ułożeniem nowych obrzeży i krawężników.
  • roboty montażowe - montaż małej architektury pochodzących z zakupu (ławek, koszy na śmieci), wykonanie fundamentów pod lampy i montaż lamp.
  • roboty instalacyjne - wyposażenie słupów oświetleniowych, ułożenie kabla na podsypce piaskowej i wprowadzenie go do budynku, oznakowanie taśmą przebiegu kabli, zasypanie wykopów liniowych, przy tablicy administracyjnej należy zamontować rozdzielnicę z licznikiem jednofazowym i zabezpieczeniami nadprądowymi i wyposażonymi w zegar astronomiczny.

Przykładowe urządzenia oraz ogrodzenie przedstawiono w załączonych kartach technicznych.

3. Roboty rozbiórkowe i budowlane będą przeprowadzone przez osobę uprawnioną.

Rozpoczęcie prac planowano na październik 2018.

załączniki:

  1. Rys. Rozdzielnica oświetlenia podwórza.
  2. rys planu terenu
  3. opis zamówionych urządzeń

Masz do mnie pytanie?
Wyślij wiadomość!
Imię i nazwisko:
Adres email:
Treść wiadomości:
Rada Osiedla Powstańców Śląskich
Chcesz wiedzieć więcej?
Zapisz się na Newsletter!
Podaj swój adres email: